Regulamin

 1. PRZEWOŹNIK
  1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażerów i ich bagażu z zapewnieniem odpowiednich warunków podróży, a także w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa i higieny.
  2. Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by przewóz zrealizowany był na trasie określonej umową usługi.
  3. Przewoźnik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków dla zapewnienia zastępczego środka transportu w razie awarii pojazdu.
  4. Przewoźnik ubezpiecza Pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), jednak nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.
  5. Przewoźnik nie odpowiada za szkody bądź opóźnienia, które wynikną z powodu:
   - błędnych bądź niepełnych informacji Pasażera;
   - natężenia ruchu drogowego;
   - kolizji bądź wypadku na drodze;
   - złych warunków atmosferycznych;
   - innych zdarzeń losowych.
  6. Przewoźnik ma prawo odmówić wpuszczenia na pokład pojazdu Pasażera, który:
   - jest nietrzeźwy bądź pod wpływem środków odurzających;
   - nie stosuje się do zaleceń kierowcy i nie przestrzega Regulaminu.
 2. PASAŻER
  1. Pasażer ma obowiązek posiadania przy sobie i okazania dokumentów uprawniających do przekroczenia granic oraz zobowiązuje się do stawienia w miejscu i o czasie odjazdu auta. Jeżeli Pasażer nie stawi się na miejscu odjazdu, zostanie to uznane za rezygnację z przejazdu.
  2. Pasażer nie może na pokładzie busu spożywać alkoholu, przyjmować środków odurzających, palić tytoniu. Osoby, które nie zastosują się do tego mogą zostać wezwane do natychmiastowego opuszczenia pojazdu.
  3. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym Pasażerom.
  4. Pasażer, który spóźni się na odjazd busa i nie odwoła wcześniej rezerwacji, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za nieodbytą podróż.
 3. BAGAŻ
  1. Pasażer może bezpłatnie przewieźć bagaż duży (walizka, torba podróżna, lub plecak turystyczny) i podręczny (torebka damska lub plecak szkolny).
  2. Przewoźnik może odmówić przewozu bagażu o niestandardowych gabarytach bądź nadmiernym ciężarze, jeżeli taka informacja nie została zgłoszona przy rezerwacji.
  3. Przewoźnik nie odpowiada za zaginiony bądź zniszczony bagaż.
  4. Pasażer zobowiązany jest do sprawdzenia czy wydany bagaż jest faktycznie jego w celu uniknięcia zabrania omyłkowo bagażu innego pasażera.
 4. INNE
  1. Przewóz zwierząt na pokładzie pojazdu Przewoźnika jest możliwy po wcześniejszym poinformowaniu Przewoźnika.
  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie 01 stycznia 2018 roku.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu będą mieć zastosowanie przepisy:
   - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 Prawo Przewozowe (Dz. U. z 21 czerwca 2000 r. nr 50, poz. 601, zmiany),
   - Ustawa z dnia 1964 kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; zmiany.
  2. W sytuacji ewentualnych sporów właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby Przewoźnika.
  3. Powyższe postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 Prawa Przewozowego, który określa warunki przewozu osób wykonywanych przez Przewoźnika.
  4. Postanowienia regulaminu stosuje się do przewozów osób wykonywanych tylko przez pojazdy będące w dyspozycji Przewoźnika.